Members

Supervisors

Numbers inside parentheses stand for academic years in which members were recruited.

Grade 20

 • Zhe Tang (21’)
 • Yang Ye (21’)
 • Tianxing Yang (22’)
 • Yueliang Xie (22’)
 • Ruijia Yang (22’)
 • Tengyang Zheng (22’)

Grade 19

 • Siran Liu (21’)
 • Han Huang (21’)
 • Tianxiang Lyu (20’)
 • Tianhao Lin (20’)

Grade 18

 • Jing Lan (20’)
 • Xuanteng Huang (20’)
 • Zhihan Jiang (20’)
 • Wenkai Shao (20’)
 • Jingrun Zhang (20’)
 • Hongbin Zhang (20’)
 • Xianlong Luo (20’)
 • Zhengxi Liu (20’)
 • Jiazhen Gan (19’)
 • Weile Luo (19’)

Grade 17

 • Junxuan Feng (20’)
 • Kan Wu (19’)
 • Zhicong Zhong (19’)
 • Feiyi Chen (19’)
 • Haohua Liu (19’)
 • Yihong Li (19’)
 • Yuhui Huang (18’)
 • Yining Zhang (18’)

Grade 16

 • Yongfeng Wang (18’)
 • Ting Liang (18’)
 • Zhiyuan Wu (18’)
 • Runyu Ouyang (18’)
 • Zihui Liu (18’)
 • Baihui Jin (18’)

Grade 15

 • Jiabin Xie (18’)
 • Guangnan Feng (18’)
 • Liyue Zhang (18’)
 • Jiexin Liang (18’)
 • Rongyu Cai (18’)
 • Xiaoxi Wang (18’)
 • Jiawei Zhang (16’)
 • Zixi Yan (16’)

Grade 14 and former

 • Chenghuan Huang (16’)
 • Ziming Wu (16’)
 • Zhanfu Yang (16’)
 • Jiansheng Cheng (15’)
 • Hua Huang (15’)
 • Juncheng Li (15’)
 • Siyuan Liu (15’)
 • Fan Xie (15’)
 • Runkai Yang (15’)
 • Bingwei Chen
 • Wenchao Guan
 • Meipeng Zhi