Talks

Jun. 2022

May 2022

Mar. 2022

 • J. Lan. 入队小培训. 23 Mar. 2022

Jan. 2022

 • W. Shao. 简谈 spack——编译,安装,运行的困境和出路. 31 Jan. 2022

Dec. 2021

 • Y. Wang. 关于计算机系统科研的一点体会. 19 Dec. 2021.
 • J. Feng. CPU 内核架构:亿点点细节. 04 Dec. 2021.

Nov. 2021

Oct. 2021

Jun. 2021

Mar. 2021

 • J. Feng. CPU 内核架构:亿点点细节. 27 Mar. 2021.

Dec. 2020

Nov. 2020

Nov. 2019

 • Z. Wu. ASC20 软硬件环境展望. 18 Nov. 2019.
 • G. Feng. 服务器配置相关. 18 Nov. 2019.

Oct. 2019

 • Y. Wang. 面试题-优化题 2-协方差-参考方案. 21 Oct. 2019.
 • Y. Wang. 超算资源介绍与使用规范. 14 Oct. 2019.

Sep. 2019

 • X. Huang, G. Feng. RDMA 编程介绍. 28 Sep. 2019.

Dec. 2018

 • J. Liang. relion 介绍. 20 Dec. 2018.

Nov. 2018

 • R. Ouyang. 人工智障入门. 22 Nov. 2018.
 • J. Liang. CUDA 编程入门 1 & 2. 01 Nov. 2018.

Oct. 2018

 • L. Zhang, G. Feng, J. Liang, T. Liang. CPC 参赛分享. 25 Oct. 2018.
 • J. Zhang. fortran + C 混编. 11 Oct. 2018.

Sep. 2018

 • R. Cai, G. Feng. 系统组内培、天河 2 号使用. 29 Sep. 2018.
 • J. Liang. 优化题 1 优化参考方案. 24 Sep. 2018.