Talks

Dec 2021

 • Y. Wang. 关于计算机系统科研的一点体会 19 Dec 2021.
 • J. Feng. CPU 内核架构:亿点点细节. 04 Dec 2021.

Nov 2021

Oct 2021

Jun 2021

Mar 2021

 • J. Feng. CPU 内核架构:亿点点细节. 27 Mar 2021.

Dec 2020

Nov 2020

Nov 2019

 • Z. Wu. ASC20 软硬件环境展望. 18 Nov 2019.
 • G. Feng. 服务器配置相关. 18 Nov 2019.

Oct 2019

 • Y. Wang. 面试题-优化题 2-协方差-参考方案. 21 Oct 2019.
 • Y. Wang. 超算资源介绍与使用规范. 14 Oct 2019.

Sep 2019

 • X. Huang, G. Feng. RDMA 编程介绍. 28 Sep 2019.

Dec 2018

 • J. Liang. relion介绍. 20 Dec 2018.

Nov 2018

 • R. Ouyang. 人工智障入门. 22 Nov 2018.
 • J. Liang. CUDA编程入门 1 & 2. 01 Nov 2018.

Oct 2018

 • L. Zhang, G. Feng, J. Liang, T. Liang. CPC参赛分享. 25 Oct 2018.
 • J. Zhang. fortran + C 混编. 11 Oct 2018.

Sep 2018

 • R. Cai, G. Feng. 系统组内培、天河 2 号使用. 29 Sep 2018.
 • J. Liang. 优化题1 优化参考方案. 24 Sep 2018.